Salgs- og leveringsvilkår

TILBUD
Tilbud er gyldig for bestilling 3 måneder regnet fra og med tilbudsdato om ikke annet er oppgitt.

ORDRE
Ordre sendes til EGAS SPORT AS, NESVEIEN 55, 2080 EIDSVOLL eller til EGAS SPORTs representant. Ordre mottas også på telefon 63959040 eller på faks 63959041, samt mail egsport@egas.no For ordre som avviker fra tilbud forebeholder vi oss retten til å endre priser.

ORDREBEKREFTELSE
For ordre med omgående levering sendes det ingen ordrebekreftelse så vidt ikke bestilleren særskilt ber om dette, eller når ordren overstiger kr 100.000,-

PRISER
Priser er å forstå ekskl. 25 %  m.v.a. og gjelder FOB fabrikk Eidsvoll dersom annet ikke er angitt.
Vi tar forebehold om prisendringer grunnet uforutsigbare prisøkninger fra leverandører eller på råvarer og/eller valuta.  Vi tar forbehold om skrive – og/eller regnefeil.

BETALINGSVILKÅR
Privatkunder: netto kontant (kortbetaling på netthandel el. evt. forskudd/oppkrav)
Til det offentlige, firmaer, lag og foreninger: netto pr. 20 dager dersom ikke annet er avtalt (forutsetter kredittverdighet)
Ved for sen betaling debiteres en rentekostnad på 1 % pr. påbegynte måned.

TRANSPORTSKADER
Vær nøye når du tar i mot varene. Kontroller alltid at kartonger og emballasje er hele og uåpnet og at antall kolli stemmer overens med fraktbrevet. Alle avvik må noteres på fraktbrevet. Hvis dette ikke følges opp risikerer du å måtte ta kostnadene selv.

GARANTI
EGAS SPORT AS gir 2 års garanti for fabrikasjons- og materiellfeil regnet fra leveringsdagen. Feilaktige varer erstattes eller repareres ihht. EGAS SPORT AS bestemmelser.

REKLAMASJON
Feilaktig gods skal skriftlig anmeldes senest 7 dager etter leveringsdagen for at kunden skal kunne gjøre krav på erstatning.

RETUR/AVBESTILLING
Retur skal kun skje etter avtale med EGAS SPORT AS .  Ved avbestilling av varer debiteres 25% av den totale ordreverdien.

VARELEVERINGER
Kjøper må sørge for at det er adkomstmuligheter helt frem til bygget for vareleveringer, at det finnes en lasterampe og/eller en tilgjengelig truck for avlessing, samt store nok dører/porter el. for å få varene inn og frem til monteringssted.  Kjøper må kunne ta mot vareforsendelser før montørenes ankomst og sørge for at de blir lagret forsvarlig frem til monteringsoppstart.

MONTERINGSARBEIDER
Det er kjøpers ansvar å tilse at lokalet er ryddet og tilgjengelig for EGAS` montører samt at montering kan skje fortløpende uten hinder av noe slag. Ved oppstart skal el. opplegg og fester for utstyret være klart, og ihht. EGAS anvisninger.  Tilstrekkelig belysning, temperatur og tilgang på nødvendig arbeidsstrøm må være tilgjengelig i lokalet.   Det må ikke være lys, varme, ventilasjon eller andre hindringer i veien for utstyret.  Evt. nødvendig tildekking/beskyttelse av gulv eller lignende må være klart innen våre montørers ankomst.   Om betingelsene ovenfor ikke overholdes, har EGAS SPORT AS rett til å debitere ekstrakostnader som måtte påløpe. Kontrollmål skal kunne tas på plassen senest 4 uker før leveranse.

Følgende arbeider inngår normalt ikke i EGAS` sine priser:
- Fastsetting av innfestingsbjelker og innfestingsbolter i tak og i vegg.
- Nedstøping/montering av gulvhylser og evt. gulvringer, lokk og gulvbrikker.
- Montering av løst utstyr.
- El. installasjoner.

BESIKTIGELSE
Besiktigelse av monteringsarbeider skal utføres av bestilleren umiddelbart etter avsluttet montering. Eventuelle anmerkninger skal skriftlig sendes omgående til EGAS SPORT AS.

EIENDOMSRETT
Forslag, skisser, konstruksjoner, tegninger og øvrige anbudshandlinger er EGAS sin eiendom og får ikke overlates til andre. EGAS SPORT AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil ordren er betalt i sin helhet.

EGAS SPORT AS gjør oppmerksom på at enkelte artikler vil kunne avvike noe fra det som er avbildet i katalogen.  I de få tilfeller dette er aktuelt vil det være varer av samme eller bedre kvalitet som erstatter katalogen.